Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Tatraholz s.r.o., so sídlom Jarná 3434/5, Piešťany  921 01, IČO: 51 723 859, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Sro, vložka č.: 42326/T (ďalej len „VOP„).

       I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo podpisom na záväznej objednávke alebo jej online odoslaním, a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy alebo záväznej objednávky uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.
 2. Podpisom kúpnej zmluvy alebo zaslaním/ podpisom záväznej objednávky, (ďalej len „objednávka„), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá zaslala alebo podpísala objednávku, alebo uzatvorila kúpnu zmluvu.
 6. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a podpísaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný zástupcom predávajúceho, ako aj kupujúcim zaslaná objednávka tovaru e-mailom alebo formou sms správy, alebo prostredníctvom webovej stránky predávajúceho cez objednávkový formulár na oficiálne kontakty Predávajúceho, ktorá obsahuje presný zoznam objednaného tovaru a výslednú kúpnu cenu za tovar.
 7. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho


  II. Kúpna cena a platobné podmienky
 1. V prípade záujmu kupujúceho zašle predávajúci kupujúcemu aktuálnu cenovú ponuku tovaru, o ktorý má predávajúci záujem, emailom. Kupujúci môže zaslať objednávku na tovar za kúpne ceny v zmysle cenovej ponuky v lehote do 3 dní od zaslania cenovej ponuky predávajúcim. Takáto objednávka sa považuje za záväznú a zakladajúcu uzavretie zmluvného vzťahu.
 2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.
 3. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru. V prípade platby kupujúceho platobnou kartou sa kúpna cena, a cena za prepravu zvyšuje o 1%, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť.
 4. Základným platidlom je mena euro.
 5. V prípade objednávky tovaru ktorýmkoľvek spôsobom (online objednávka cez web predávajúceho, e-mailom, sms, alebo osobne na predajni) bude tovar odovzdaný na prepravu kupujúcemu až po uhradení celej kúpnej ceny tovaru a ceny za prepravu tovaru, okrem prípadov, kedy sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak. V prípade dobierky platí, že kúpna cena musí byť uhradená kupujúcim do rúk zodpovednej osoby (kuriér, šofér) pred vykládkou tovaru u kupujúceho na dohodnutom mieste.

  III. Dodanie tovaru
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný tovar.
 2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar, ktorý je v ponuke označený ako „skladom“ u predávajúceho je 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené v ponuke.
 3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za tovar, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká. V prípade, že kupujúci si objednaný a doručený tovar nepreberie, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s doručením tovaru, ktoré netvoria súčasť kúpnej ceny. Predávajúci má právo započítať náklady na doručovanie tovaru s už zaplatenou časťou kúpnej ceny tovaru.
 4. Miestom dodania objednaného tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 5. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 6. Dodanie tovaru predávajúceho na kupujúceho je uskutočnené jeho odovzdaním priamo kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru),resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu, pričom vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny. Prechod zodpovednosti za škodu na tovare na kupujúceho momentom odovzdania tovaru tým nie je dotknutá.
 7. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a tovar bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 8. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia tovaru, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať tovar. Prevzatím tovaru sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí , alebo najneskôr do 1 dňa od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované. V prípade nevhodného skladovania, ktoré mohlo dodaný tovar poškodiť alebo znížiť jeho hodnotu, prípadne spôsobiť akékoľvek dodatočné vady nie je predávajúci povinný prevziať.


  IV. Prevzatie tovaru
 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 2. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom jeho odovzdania predávajúcim buď priamo kupujúcemu, alebo momentom odovzdania prvému prepravcovi na prepravu v zmysle čl. IV, bod 6 VOP.
 3. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare na kupujúceho prechádza aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie.


  V. Prepravné podmienky
 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene to Tieto budú vyčíslené v potvrdení objednávky, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť náklady na prepravu tovaru, ak bol tovar prepravovaný kupujúcemu aj v prípade, ak si tovar z akéhokoľvek dôvodu neprevzal.


  VI. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. 
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň, odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
 4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 6. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 7. Predávajúci nepreberá vrátený tovarprostredníctvom dobierkovej služby, tovarv prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.
 8. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Tatraholz s.r.o., so sídlom Jarná 3434/5, Piešťany 92101

predajné miesto: N.Teslu 4790/28a, Tatraholz s.r.o.,  921 01 Piestany.

telefónne číslo: 0948 269 719

email: predajňa@tatraholz.sk

      VII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.
 2. Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 3. Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.
 4. Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.
 5. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 6. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie (elektronicky/poštou) na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
 10. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

Znenie VOP je účinné od 1.1.2023.